Vaalaan luodaan uudenlainen työllisyyden hoidon toimintatapa, jonka avulla saadaan pitkäaikaistyöttömät ja syrjäytymisuhan alla olevat henkilöt mukaan toimintaan ja löydetään heille yksilölliset jatkopolut ottaen huomioon asiakkaan fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja toiminnalliset ominaisuudet. Toiminnassa hyödynnetään Vaalan paikallisia vahvuuksia: luontoa, lähipalveluja, yrityksiä ja kulttuuriympäristöä.


Toimenpiteet:
1. Työvalmennus
Ensisijaisesti asiakkaille pyritään löytämään heidän toimintakykyään ja tavoitteitaan tukeva työvalmennuspaikka kunnan eri yksiköistä tai muista yhteisöistä (esim. yhdistykset). Räätälöidään henkilön toimintakykyä ja ammattitaitoa vastaavia tehtäviä tuetuissa olosuhteissa. Tehtävänä voivat olla esim. "kylätalkkarin" tehtävät, kotipalvelun tukityöt, ympäristön hoitotyöt. Mikäli asiakkaalle ei löydy näistä sopivaa työvalmennuspaikkaa, hänelle tarjotaan valmennusta
kunnan omissa, tähän tarkoitukseen varatuissa tiloissa (seinättömän pajan tukikohdassa). Asiakkaiden valmennusjaksot räätälöidään kunkin tarpeita vastaaviksi.


2. Ryhmävalmennus
Ryhmävalmennuksessa hyödynnetään luontoa ja luonnon tarjoamia mahdollisuuksia. Menetelminä on luonnossa liikkuminen, retkeily, erätaitojen opettelu sekä muut luontoterapiaan liittyvät menetelmät. Yhtenä ryhmätoiminnan muotona tehdään oman kunnan alueella olevien yhteisten ja yleishyödyllisten luonto-, kulttuuri- ja virkistyspaikkojen siivousta, raivausta, kunnostusta ja ylläpitoa kunkin asiakkaan toimintakyvyn rajoissa. Lähtökohtana on asiakkaiden tarve kokea itsensä hyödylliseksi. Hankkeeseen on varattu hieman palkkatukea. Mikäli
henkilön työkyky paranee hankkeen toiminnan kautta palkkatuen edellyttämälle tasolle, hänet voidaan palkata palkkatuella hänelle sopivaan työhön, joka tukee hänen henkilökohtaista jatkopolkuaan. Hankekoordinaattori toimii hankkeeseen palkkatuella työllistettävien esimiehenä.


3. Koulutus ja viriketoiminta.
Asiakkaiden hyvinvoinnin kehitystä tuetaan monipuolisilla koulutuksilla ja asiantuntijoilta ostettavilla palveluilla sekä mm. Lähde-hankkeen taidepainotteisilla menetelmillä.
Tavoitteena on vahvistaa henkilöiden itsetuntoa ja elämäntaitoja sekä luottamusta omiin voimavaroihinsa. Hankkeen aikana luodaan Vaalan kuntaan malli perinteisen työpajan ja seinättömän pajan yhdistelmästä, joka toimii valmennuspajana pitkäistyöttömille ja syrjäytymisuhan alla oleville. Hankkeen avulla parannetaan ko. henkilöiden
kokonaisvaltaista hyvinvointia ja jokaiselle toiminnassa mukana olevalle asiakkaalle tehdään tähän tavoitteeseen tähtäävä suunnitelma.

Toiminta käynnistyy 1.8.2017