Vaalan Turkkiselän osayleiskaavan luonnosvaiheen kuulemistilaisuus 

14.3.2019 järjestettiin paljon viime viikkojen ja kuukausien aikana puheena ollut Turkkiselän tuulivoimahanketta koskeva yleisötilaisuus.
Tilaisuus järjestettiin kunnan valtuustosalissa ja se houkutteli paikalle noin 140 aktiivista kuntalaista. Tilaisuuden asiaosuus kesti noin 2h, jonka jälkeen jalkauduimme pienryhmiin keskustelemaan mieltä askarruttavista asioista lähemmin. 
Saimme toimintamallista positiivista palautetta. Kysymyksiä on helpompi esittää pienemmässä ryhmässä kuin suuren yleisön edessä, meille kerrottiin.

Alla kootusti tilaisuudessa esiin nousseita asioita:

 • Asukaskyselyn mukaan kauempana asuvat suhtautuvat positiivisemmin hankkeeseen kuin lähempänä asuvat. Vakituiset asukkaat suhtautuvat hankkeeseen hieman positiivisemmin kuin vapaa-ajan asukkaat.
 • Vaikka usea paikalla ollut ei ollut kertomansa mukaan saanut asukaskyselyä, kyselyn vastausprosentti oli poikkeuksellisen korkea 45 %, joten lähiasukkaiden vastauksia saatiin kattavasti vaikutusarvioinnin tueksi verrattuna moneen muuhun hankkeeseen.
 • Asukaskysely on vain yksi kanava antaa näkemys hankkeesta. YVAn ja kaavan nähtävilläoloaikana on tilaisuus antaa virallinen mielipide ELYlle tai / ja kunnalle. Kaavasta annettuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin annetaan kaikkiin kirjallinen kaavan laatijan vastine, joka on luettavista kaavan ehdotusvaiheen aineistosta.
 • Havainnekuvien ottopaikat on valittu näkemäalueanalyysin perusteella niiltä kohteilta, joihin voi muodostua laajimpia näkymiä.  Kuvanottopisteet on valinnut maisema-arkkitehti.
 • Tuulivoimaloiden tuottama infraääni ei ole kuultavissa olevaa ääntä. Infraäänen pitäisi olla korvin kuultavaa, jotta sillä olisi tutkimusten mukaan vaikutusta esim. terveyteen. Infraääntä aiheutuu mm. puulattialla kävelystä tai pesukoneen käynnistä, joten infraääni ei ole vain tuulivoimaan liittyvä ilmiö.
 • Suomessa on hierarkinen kaavajärjestelmä, jolloin ylempiasteinen kaava ohjaa alempiasteista kaavaa eli maakuntakaava on ohjeena laadittaessa Turkkiselän kaavaa.
 • Lainsäädännöllä ei ole määritetty minimietäisyyttä voimalan ja asutuksen etäisyydeksi. Riittävä etäisyys tarkastellaan siten, että melun ohjearvot ja välkkeen suositusarvot alittuvat lähimmissä kohteissa.
 • Vaikutusten arviointi laaditaan maksimi- ja varovaisuusperiaatteella. Kaavavaiheessa mallinnettua voimaloiden lähtömelutasoa ei voida enää rakennuslupavaiheessa ylittää.
 • Voimaloiden nimellisteho ei ole suoraan verrannollinen voimaloiden äänitasoon. Teholtaan isompi voimala voi olla hiljaisempi kuin teholtaan pienempi voimala. Voimaloiden tekninen kehitys on olut merkittävää ja voimaloiden äänitasot ovat tulleet koko ajan alemmaksi ja tämän eteen tehdään koko ajan työtä.
 • Kaavaprosessiin liittyen tulossa on vielä ehdotusvaiheen kuuleminen, jolloin järjestetään avoin yleisötilaisuus ja osallisilla on mahdollisuus antaa muistutus kaavasta.
 • YVAn pienryhmässä keskusteltiin lähinnä havainnekuvista ja näkymäalueanalyysistä. Moni halusi katsoa oman asunnon tai loma-asunnon sijoittumisen näkymäalueanalyysikartalla. Moni toi esille huolensa hankkeen tulemisesta lähelle omaa asuinaluetta, mutta moni myös toivotti hankkeen tervetulleeksi.
 • Kaavoituksen pienryhmässä keskusteltiin mm. mahdollisuuksista voimalasiirtoihin (toivottiin mm. voimalaa omalle maalle), virkistyskäyttöön kohdistuvista vaikutuksista, tarkasteltiin yksittäisten kohteiden kaavamerkintöjä ja niiden tarkoitusta. Ihmisiä harmitti muutos lähiympäristössä, mutta usea myös suhtautui hankkeeseen positiivisesti niin ilmasto- kuin kuntavaikutusten vuoksi. Keskusteltiin myös siitä, että on harmillista, että niin vähän nuorempaa ikäluokkaa osallistuu tilaisuuksiin. Nuorten suhtautuminen tuulivoimaan ja omaan kuntaan kohdistuviin kehityshankkeisiin on usein hyvin erilainen kuin vanhemman ikäpolven.