Turkkiselän tuulivoimakaava

Tuulialfa Oy suunnittelee tuulipuiston rakentamista Vaalan kunnan alueelle. Hankealue sijaitsee Vaalan kunnan itäosassa noin 20 kilometrin etäisyydellä Vaalan keskustaajamasta. Hankealueen pinta-ala on noin 37 km2. Alue rajautuu idässä Puolangan ja Paltamon kunnanrajaan. Tuulipuisto tulee koostumaan enintään 63 tuulivoimalasta perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista, tuulipuiston sähköasemista, sähköverkon liittymistä varten tarvittavasta mahdollisesta 110 kV:n ilmajohdosta sekä tuulivoimaloita yhdistävistä huoltoteistä.

FAKTA

 • 15.1.2018 Tuuli Alfa Oy on tehnyt aloitteen MRL 77a §:n mukaisen tuulivoimaosayleiskaavoituksen käynnistämisestä Vaalan Turkkiselän alueelle Jaalankaan. Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltusutolle aloitteen mukaisen kaavoituksen käynnistämistä. Päätös hyväksyttiin.
 • 23.1.2018  Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Turkkiselän alueella Jaalangassa käynnisteätän tuulivoimaosayleiskaavoitus Tuuli Alfa Oy:n tekemän aloitteen mukaisesti. Päätös hyväksyttiin.
 • 15.2.2018 Kunnanvaltuusto päättää käynnistää Turkkiselän alueella Jaalangassa tuulivoimayleiskaavoituksen.
 • 9.5.2018 Elinvoimalautakunta hyväksyy osallistumis-ja arviointisuunnitelman ja esittää sen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi ja nähtäväksi asetettavaksi.
 • 15.5.2018 Kunnanhallitus hyväksyy Turkkiselän tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis-ja arviointisuunnitelman ja asettaa sen nähtäville
 • 5.2.2019 Elinvomalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kaavaluonnos asetetaan valmisteluvaiheen kuulemista varten MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville ja siitä pyydetään viranomaisilta tarvittavat lausunnot.
 • 12.2.2019 Kunnanhallitus päättää, että kaavaluonnos asetetaan luonnosvaiheen kuulemista varten MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville ja siitä pyydetään viranomaisilta tarvittavat lausunnot
 • 14.3.2019 Vaalan Turkkiselän osayleiskaavan luonnosvaiheen kuulemistilaisuus Vaalan kunnan valtuustosalissa
 • Kunnanhallituksen pöytäkirja (12.2.2019) löytyy tästä.

VAIHTOEHDOT

 • Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta. Tuulipuistoa ei rakenneta.
 • Vaihtoehto 1 (VE1): Hankealueelle sijoitetaan enintään 63 voimalaa. Tuulivoimalat ovat yksikköteholtaan 3,45–8 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 280 metriä.
 • Vaihtoehto 2 (VE2): Hankealueelle sijoitetaan enintään 49 voimalaa. Tuulivoimalat ovat yksikköteholtaan 3,45–8 MW. Tuulivoimaloiden kokonainaiskorkeus on enintään 280 metriä.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa tarkastellaan seuraavat vaihtoehdot sähkönsiirrosta:

 • liittyminen hankealueen eteläosan poikki sijoittuvaan Fingridin voimajohtoon (220 kV tai Fingridin suunnittelemaan tulevaan 2 x 110kV)
 • liittyminen Nuojuan sähköasemalla noin 30 kilometrin etäisyydellä.

ARVIOINTIOHJELMA

ARVIOINTISELOSTUS

LISÄTIETOJA:

https://www.ymparisto.fi/turkkiselkatuulivoimayva