Ikäihmisten liikuntahanke 2012-2014

(jatkoaika 30.5.2015 saakka)

Merkittävä haaste Vaalan kehityksen kannalta on väestö- ja ikärakenteen muutos. Ennusteen mukaan Vaalan väestön ikärakenne on muuttumassa siten että nuorten osuus edelleen laskee ja ikääntyvän väestön osuus nousee voimakkaasti.  Tutkimusten mukaan kaatumistapaturmia voidaan ennaltaehkäistä monin keinoin. Yksi selkeä keino on liikkumiskyvyn ylläpito ja erityisesti lihasvoiman ja tasapainon hallinnan heikkenemisen ehkäisy. Tätä voidaan edistää esim. omatoimisella liikunnalla niin sisällä kuin ulkona, liikuntaryhmiin osallistumisella, hyötyliikunnalla, ohjeistuksella turvallisten jalkineiden valintaan ja liukuesteiden käyttöön.

Vaalassa kotona-asuvien yli 75-vuotiaiden määrä on korkea. Vuonna 2009 kotona asui 94,5 % vastaavanikäisestä väestöstä. Kun koko maassa osuus on 89,4 %. Yli 85-vuotiaiden ryhmässä Vaalassa kotona asuvien osuus oli v. 2009 lähes 90 %. Mikäli haluamme, että tämä hyvä taso säilyy jatkossakin, on kunnan panostettava ikäihmisten liikuntakykyyn.

Liikkumiskyvyn heikkous lisää koti- ja laitoshoidon palvelujen tarvetta. Valtakunnan tasolla yli puolet asiakkaista hakeutuu säännöllisen kotihoidon piiriin liikkumiskyvyn ongelmien vuoksi ja se on toiseksi suurin syy siirtyä laitoshoitoon. Ikäihmisten liikkumiskyvyn ongelmien syynä on usein lihasvoiman ja tasapainon heikkous. Iäkkäimpienkin liikkumiskykyä voidaan parantaa jalkojen lihasvoiman ja tasapainon harjoittelulla. Tehokas harjoittelu tuottaa hyviä, pitkäkestoisia harjoitusvaikutuksia ja edistää arkiliikuntaa. 

Liikuntahankkeeen tavoitteena on:

  • tarjota ikäihmisille (yli 70-vuotiaat) liikuntaan ja mahdollisuus oman toimintakyvyn ja elämänlaadun parantamiseen ja ylläpitoon
  • edistää ikäihmisten omatoimista/arkiliikuntaa
  • jakaa tietoa liikunnan ja hyvän ravitsemuksen merkityksestä toimintakyvylle
  • edistää ikäihmisten keskuudessa yhdenvertaisia ja saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia kuntamme eri osissa
  • aktivoida vapaaehtoistoimijoita ja kansalaisjärjestöjä vastaamaan ikääntyvän väestön haasteisiin
  • omaishoitajien kouluttaminen ja liikuntaan kannustaminen
  • pienentää ja hallita kotihoidon ja erityisesti laitoshoidon kasvavaa tarvetta
  • ehkäistä kaatumis- ja kotitapaturmia ja niistä aiheutuneita kustannuksia

Liikuntapalveluista ja ikäihmiset liikuntahankkeesta saat lisätietoja

Vapaa-aikaohjaaja Jenna Leinonen

Vapaa-aikajohtaja Sinikka Rantalankila