Koulun säännöt

Koulumme yhdessäolon säännöt on laadittu yhteistyössä oppilaiden, opettajien, vanhempien ja muun henkilökunnan kanssa. Sääntöjen laadinnassa on pyritty yksinkertaisuuteen ja selkeyteen. Yhteisillä säännöillä haluamme luoda turvallisen ja joustavan koulupäivän koko koulun väelle.

Koulun säännöt tarkentuvat yhtenäisen peruskoulun arjessa. Yhdessäolon sääntöjä täsmennetään myös oppilaan ikä- ja kypsyystason näkökulmasta luokkia 1 - 6 ja 7 - 9 koskevilla käytänteillä. Sääntöjä ja käytänteitä päivitetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein.

Yleistä säännöistä ja niitä tukevista käytänteistä:

- Opettajat käyvät oppilaidensa kanssa säännöt huolellisesti läpi aina syyslukukauden alussa

- Säännöt annetaan joka lukuvuoden alussa tiedoksi vanhemmille

- Jos oppilas ei noudata koulun sääntöjä, häntä voidaan rangaista peruskouluasetuksen mukaisilla rangaistuksilla: Opettaja voi nuhdella oppilasta, käydä kasvatuskeskustelun, poistaa oppilaan luokasta tai määrätä enintään kahden tunnin jälki-istunnon. Kurinpitorangaistukset antaa rehtori/lautakunta.