Vaalan kunnan strategiset päämäärät ja kriittiset menestystekijät

 Vaalan kunta uudisti strategiansa vuonna 2010. Tulevaisuuden suunnittelu tehtiin valtuustossa ryhmätöiden kautta ja valmistelussa kuultiin työntekijöitä ja kunnassa toimivia yhdistyksiä sekä mökkitoimikunnan jäseniä. Tavoitteena on ollut laatia helposti ymmärrettävä strategia, jonka jalkauttaminen henkilöstölle onnistuu mutkattomasti. Visio kuvaa sitä tulevaisuuden kuvaa, johon toiminnallamme pyrimme.

 

Visio

Vuonna 2016:

  • Vaalan maisema ja viihtyisä ympäristö houkuttavat asumaan ja viettämään vapaa-aikaa.
  • Vaalalaiset voivat hyvin ja kuntalaisten keskuudessa vallitsee voimakas me-henki.
  • Alueemme tarjoaa erinomaiset edellytykset monipuoliselle yritystoiminnalle, alkutuotannolle ja työlle.
  • Kunnan talous on kunnossa ja peruspalvelut järjestetty lähipalveluina

 

                           

Yhteiset tavoitteet

Missä on onnistuttava

Onnistumista mitataan seuraavilla mittareilla

 

Osaava ja motivoitunut henkilöstö

Työhyvinvointi

Rekrytointi

Laadukas johtaminen ja esimiestyö

Työntekijöiden kuuleminen

Sisäinen viestintä

Henkilöstön osaamista tukeva kouluttautuminen

• Työhyvinvointikyselyn tulokset

• Pätevien hakijoiden määrä

• Sairauspoissaolojen määrä

• Henkilöstöpalaverien ja

tiedotteiden määrä

• Koulutuspäivien määrä

suhteessa työntekijöiden määrään

 

Toimivat lähipalvelut

Yhteistyö naapurikuntien kanssa

Kuntayhtymän ja kunnan yhteistyö

Yhteistyö yhdistysten kanssa

Palveluyritysten toimintaedellytykset

Valtionaluehallinnon palvelut

• Naapurikuntien kanssa tehdyn

yhteistyön määrä

• Lähipalveluiden kattavuus ja

laatu sosiaali- ja terveyspalveluissa (Oulunkaari)

• Yhdistysten ja kunnan välisen

yhteistyön määrä

• Valtionaluehallinnon toimijoille

tehtyjen yhteistyöaloitteiden määrä

 

Työtä ja toimeentuloa

Nykyisten yritysten ja maatilojen toimintaedellytykset

Edellytyksien luominen yritystoiminnalle

Yrittäjyyskasvatus

Matkailualan yritystoiminnan kasvu

Kunnan ja kuntayhtymän työpaikkojen säilyttämien väestömäärän suhteessa

Valtionhallinnon työpaikkojen turvaaminen

• Yritysten lukumäärä

• Työpaikkojen määrä

• Keskimääräinen työttömyysaste

• Matkailuyritysten lukumäärä

• Matkailutulon määrä

• Yrittäjyyskasvatustoimien määrä

• Valtionaluehallinnon toimijoille

tehtyjen yhteistyöaloitteiden

määrä

• Edunvalvontatoimenpiteiden määrä

 

Viihtyisä elinympäristö

Laadukas kaavoitus

Siisti kuntakeskuksen ja kyläkeskuksien ympäristö

Kunnan kiinteistöt kunnossa

Toimivat ulkoilureitit ja liikuntapaikat korkealla käyttöasteella

Maisemanhoito

Turvallinen toimintaympäristö kaikille ikäluokille

• Tonttien myyntitulo

• Käyttäjien antama palaute

• Tilojen käyttöaste

Talous tasapainossa

Oman toiminnan jatkuva kustannustehokkuus

Matala työttömyys

Terveyden edistäminen

Yritysten toimintaedellytykset

Verotasot ja maksut oikealla tasolla

Tulomuuton aktivointi

Edunvalvonta valtionosuuksissa

• Tilinpäätös

• Tasapainottamissuunnitelma

• Erikoissairaanhoidon menot

• Keskimääräinen työttömyysaste

• Tulomuuttajien määrä ja

palvelusta annettu palaute

• Edunvalvontatoimenpiteiden määrä

 

Hyvinvoivat asukkaat

Hyvinvointia edistävä toiminta kaikille ikäryhmille

Yhteistyö kuntayhtymän ja sairaanhoitopiirin kanssa

Yhteistyö yhdistysten ja yritysten kanssa

Työllistämistoimet

Laadukas julkinen ruokahuolto

• Erikoissairaanhoidon menot

• Kouluterveyskyselyn tulokset

• Hyvinvointi-indikaattorit

• Tapahtumien lukumäärä ja

kävijämäärät sekä annettu palaute

• Pitkäaikaistyöttömien määrä

• Nuorisotyöttömien määrä

• Lähiruuan osuus julkisen

ruokahuollon hankinnoista ja asiakkaiden antama palaute

 

Myönteinen tunnettuus

Kotiseudun arvostus nousee

Markkinointi ja positiivinen julkisuuden hakeminen tekemisen kautta

Oikea-aikainen ja laadukas viestintä

•Kotiseutu sivistystoimessa

• Ajantasainen viestintäsuunnitelma

• Julkaistujen juttujen ja

artikkeleiden määrä

• Annettujen tiedotteiden määrä