10.10.2017
Naulakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireilletulo ja OAS nähtävillä

KUULUTUS

NAULAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN VIREILLETULO JA OAS NÄHTÄVILLÄ

Naulakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava 2 on tullut vireille Vaalan kunnanvaltuuston päätöksellä 21.6.2017 § 47 MRL 62, 63§, MRA 30§ mukaisesti. Tämä osayleiskaava on tullut uudelleen samansisältöisenä vireille, koska jo kunnanvaltuuston hyväksymän kaavan käsittelyssä on havaittu mah­dollinen menettelyvirhe.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä 10.10. – 9.11.2017 välisen ajan kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla osoitteessa www.vaala.fi.

Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa kuuden tuulivoimalan rakentaminen Vaalan kuntakeskuksen lounaispuolelle puolelle Veneheiton ja Mustamaan kylien väliselle metsäkankaalle. Osayleiskaava laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Lisätietoja antaa tarvittaessa:

Vaalan kunta

tekninen johtaja Juho Ahola                     rakennustarkastaja Ilkka Lyttinen

Vaalantie 14, 91700 Vaala                       Vaalantie 14, 91700 Vaala

puh. 0400 855 954                                   puh. 0400 855 950

juho.ahola@vaala.fi                                  ilkka.lyttinen@vaala.fi

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy (Kaavan laatija)

Kai Tolonen, Arkkitehti SAFA

Hallituskatu 13–17 D, 7 krs., 90100 Oulu

puh. 044 771 8419,  kai.tolonen@fcg.fi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi esittää tarkistuksia tai täydennyksiä kaavaprosessin aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmien riittävyyttä koskevat mielipiteet tulee toimittaa kuulemisaikana kirjallisesti osoitteella: Vaalan kunnanhallitus, Vaalantie 14, 91700 Vaala tai sähköpostilla kirjaamo@vaala.fi.

« Takaisin