22.12.2009
Tiedote yleissivistävän koulutuksen perustamishankkeesta

 

 

Tiedote 21.12.2009

 

Vaala hakee Oulun lääninhallitukselta valtionosuutta yleissivistävän koulutuksen perustamishankkeelle

Vaalan kunnanvaltuusto päätti 21.12.2009 kokouksessaan, että Vaala hakee Oulun lääninhallitukselta valtionosuutta yleissivistävän koulutuksen perustamishankkeelle. Valtuusto hyväksyi hankesuunnitelman, jonka pohjalta lääninhallitus vahvistaa valtionosuuden perusteena käytettävän laajuuden. Suunnitelman mukaan lukion tilojen yhteyteen rakennetaan uudisrakennus.

 

Vaalan koulukeskuksessa tulisivat toimimaan tulevaisuudessa Vaalan yhtenäiskoulu (perusopetuksen vuosiluokat 1 - 9) ja Vaalan lukio. Koulukeskukseen on tarkoitus sijoittaa myös taito- ja taideaineiden tilat sekä valmistuskeittiö ja ruokala. Hankesuunnitelman mukaan koulunkäynti voidaan aloittaa uusissa tiloissa elokuussa 2012.

 

Koska koulutiloja suunnitellaan pitkälle tulevaisuuteen, on Vaalassa päätetty, että kouluhanke suunnitellaan yhteensä 300:lle perusopetuksen ja lukion oppilaalle. Uuden koulukeskuksen tilat suunnitellaan kahdeksalle (8) alaluokkien opetusryhmälle, 2-sarjaiselle yläkoululle ja 1-sarjaiselle lukiolle. Koulun tiloihin on tulevaisuudessa mahdollista sijoittaa myös esiopetus. Veneheiton koulu jatkaa toimintaansa toistaiseksi.

 

Lukuvuonna 2009 - 2010 Vaalassa on perusopetuksen (1-9) ja lukion oppilaita yhteensä 435 ja uuden koulun arvioituna  valmistumislukuvuonna (2012-2013) 386. Kaikki Vaalan kunnan oppilaat, mukaan lukien esiopetusryhmät, mahtuisivat uuteen kouluun arvioidulla väestökehityksellä lukuvuonna 2018 - 2019. 

 

Valtionosuuden hakeminen

Aikaistettavien hankkeiden valtionrahoituksen taso on noin 75 % nykyisen valtionosuuden tasosta. Vaalan kunnan nykyinen valtionosuusprosentti on 50. Vaalan valtionosuusprosentiksi muodostuisi siis 37,5%.

Kunta hakee hankkeelle varsinaiseen valtionosuushakemukseen sisältyen valtionosuutta kustannusarvion pohjalta 37,5 prosenttia 8 325 600 eurosta, joka on 3 122 100 euroa.  Liikuntatiloille haetaan valtionapua myös liikuntapaikkarakentamisen kautta.  

 

Suunnittelussa on edetty määrätietoisesti

Tiukasta aikataulusta huolimatta Vaalassa on edetty suunnitelmallisesti ja tehokkaasti hankehakemuksen valmistelussa. Myös sidosryhmät on otettu mukaan suunnitteluun ja hankkeen etenemisestä on tiedotettu. Tilatyöryhmän määrittelemän suunnitteluaikataulun mukaisesti yhtenäiskoulun opettajat ovat toteuttaneet opetustilojen pedagogista suunnittelua. Myös nuorisoneuvostolta pyydettiin oppilaiden näkemyksiä uuden koulun suunnittelun pohjaksi. Sivistyslautakunnan kokouksessa 7.12 hanketta esiteltiin tarkemmin ja sinne oli kutsuttuna esimiehet kirjastolta, siivous- ja ruokahuollosta, kouluilta, vapaa-aikatoimesta, varhaiskasvatuksesta ja kouluterveydenhuollosta. Palo- ja pelastuslaitos kutsutaan mukaan suunniteluun seuraavassa vaiheessa. Seuraavassa vaiheessa on myös mahdollista vaikuttaa koulukeskuksen toteuttamiseen ja tiloihin tarkemmalla tasolla.

 

Perustelut hankkeelle

·         Nykyisten koulutilojen kunto ja sisäilmaongelmat sekä toiminnalliset puutteet.

·         Uusi koulukeskus mahdollistaa ympäristön puolesta pedagogisesti korkealaatuisen opetuksen. Se on kaikille oppilaille esteetön ja ”me-henkeä” nostattava koko kunnan toimintakeskus. Oppimisympäristönä se innostaa ja kannustaa oppimiseen ja kouluajan jälkeen harrastamaan sekä pitämään yllä henkistä ja fyysistä hyvinvointia.

·         Uuden koulun rakentamisella tavoitellaan tehokkaita ja edullisemmin ylläpidettäviä tiloja. Uudisrakentaminen pienentää käyttö- ja energiakustannuksia sekä helpottaa siivousta ja ruokahuollon järjestämistä. Uusi koulu mahdollistaa entistä tehokkaamman opettajien työnjärjestelyn yhtenäiskoulussa sekä yhtenäiskoulun ja lukion kesken.

·         Koulun pihoista saadaan oppilaita aktivoivia. Hyvä ja aktivoiva piha on turvallinen ja kannustaa oppimaan.

·         Toteutuessaan uusi koulukeskus vaikuttaa positiivisesti koko kunnan imagoon ja tätä kautta mm. ihmisten muuttopäätöksin ja sitä kautta verotulojen kertymään.

·         Investoinnin toteutusaikaisilla ratkaisuilla voi olla myös positiivisia vaikutuksia lähialueen rakennusalan yritysten menestymiseen ja kykyyn työllistää paikallisia asukkaita. Nämä vaikutukset riippuvat paljolti siitä, tekevätkö paikalliset yritykset tarjouksia kilpailutettuihin hankintoihin ja kuinka hyvin ne menestyvät tarjouskilpailussa. 

 

Hankkeen rahoitus ja vaikutukset Vaalan talouteen

Vaalan kunta hakee ensisijaisesti hankkeen aikaista rahoitusta. Perusteena tälle on, että Vaalan kunta on luokiteltu erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevaksi kunnaksi viime vuosien huonon taloudellisen tuloksen vuoksi. Vaalan kunta tulee kuitenkin hyväksymään valtionavustuksen jälkirahoitteisena, mikäli hankkeen aikainen rahoittaminen nähdään mahdottomaksi.

Kustannusarvio tarkentuu ja täsmentyy suunnittelutyön edetessä. Kustannusarvio tarkistetaan rakennussuunnitteluvaiheessa. Lopulliset kustannukset määräytyvät urakkakilpailujen sekä irto- ja erikoiskalusteiden hankintatarpeen täsmentymisen ja kilpailuttamisen myötä. Myös piharatkaisujen lopullinen toteutus ja koulukeskuksen toteutusajankohdan suhdannetaloudellinen tilanne vaikuttavat kustannuksiin.

Mikäli Vaalan kunta ei saa valtionavustusta kouluinvestointiinsa tai saa avustuksen arvioitua paljon pienempänä, joutuu se harkitsemaan hankkeen toteutusaikataulua ja laajuutta oman taloudellisen kantokykynsä puitteissa. Virallisen päätöksen koulukeskuksen rakentamisesta valtuusto tekee vuonna 2010.

Kouluinvestointi tulee tarkoittamaan Vaalan kunnalle käyttötalousmenokuria ja muiden investointien hillitsemistä. Kiinteistöverojen korotuspaineet ovat myös suuret. Lisäksi talouden tasapainottamissuunnitelmassa tavoitteena ollut kunnallisveron alentaminen 20.50 prosentista 20 prosenttiin tulee vaarantumaan. Pikemminkin kunnallisveroon kohdistuu korotuspaineita.

Talousarviovuoden 2010 suurimpana haasteena on toteuttaa kriisikuntaselvityksessä esille tulleet talouden tasapainotustoimenpiteet sekä jatkaa kunta- ja palvelurakenneselvityksen mukaisten toimenpiteiden suunnittelua ja täytäntöönpanoa. Mikäli valtionavustus myönnetään jälkirahoitteisena, tulee investointi heikentämään Vaalan kunnan tulosta ja nostaa yhden talouden tunnusluvuista eli lainakannan asukasta kohden vuoden 2008 tasosta 2776/asukas, tasoon 4593 asukas. Myös koulukäytöstä poistuvat tilat ja mahdollisesti purettavat rakennukset vaikuttavat kustannuksiin niin purkukustannuksina kuin poistoina.

 

Lisätietoja:

Kunnanjohtaja Tytti Seppänen, 0400-855920

« Takaisin