14.05.2019
Yhdistysten perustoiminta-avustukset haettavana 31.5.2019 klo 16 mennessä!

Kunta myöntää vuosittain harkinnanvaraisia perustoiminta- avustuksia yleishyödyllisten järjestöjen tai yhteisöjen järjestämään, kuntalaisten hyvinvointia tai kunnan elinvoimaa lisäävään toimintaan. Samalle toimijalle ei myönnetä avustuksia samaan toimintaan molemmista avustuslajeista ellei se ole kuntastrategian tai kunnan hyvinvointisuunnitelman toteuttamisen kannalta perusteltua.

Kaikkien avustuksia (perustoiminta-, toiminta- ja kohdeavustus) hakevien yhdistysten on toimitettava hakemuksen liitteenä edellisen tilikauden tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase liitetietoineen) ja toiminnan- tai tilintarkastuskertomus sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä selvitys edellisenä vuonna saatujen avustusten käytöstä. Avustusta ei voida myöntää ellei näitä asiakirjoja ole liitetty avustushakemukseen tai toimitettu kuntaan jo aiemmin.

Perustoiminta-avustuksista päättää hyvinvointilautakunta. Kaikki avustukset on haettava maksuosoituksena sinä vuonna jona avustukset on myönnetty. HAKEMUSLOMAKE 2019

Kuka voi hakea avustuksia?

Tukea ja avustusta myönnetään seuraaville tahoille:

 • rekisteröidyt yhdistykset
 • kansalaisjärjestöt
 • vapaaehtoista kansalaistoimintaa harjoittavat tahot ja henkilöt sekä
 • muut mahdolliset tahot, jotka täyttävät asetetut vaatimukset avustuksien saamiselle

PERUSTOIMINTA-AVUSTUS

Avustukset myönnetään keskitetysti hakuajan päätyttyä. Avutushakemuksessa on määriteltävä avustuksen käyttötarkoitus yksilöitynä. Avustusta myönnettäessä kiinnitetään  huomiota yhdistyksen/ järjestön omaan varallisuuteen (taseen vastaavaa oltava alle 10 000€ sekä yhdistyksen oma pääoma arvioidaan), yhdistyksen/ järjestön määräysvallassa tai yhdistyksen/ järjestön taloudellisesti tai toiminnallisesti kiinteässä yhteydessä olevien yhteisöjen varallisuuteen sekä toiminnasta saataviin tuottoihin.

Perustoiminta-avustusta ei ole tarkoitettu yhdistyksen yleishallinnon kuluihin. Perustoiminta-avustusta ei voi hakea, mikäli yhdistykselle on myönnetty muita avustuksia kuten esimerkiksi STEA:n tai OKM:n seuratoiminta-avustuksia.

Perustoiminta-avustusta voi hakea seuraaviin toimintamuotoihin:

 1. Tukea elämäntilanteeseen (sisältää esim. alla mainittua toimintaa)
 • Ohjaus ja neuvonta
 • Henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta
 • Nettineuvonta, puhelinneuvonta ja videovälitteinen ohjaus ja neuvonta
 • Voimaa vanhuuteen ryhmät kuten yhdistyksen kaikille avoimet liikuntaryhmät
 • Sovittelutoiminta
 • Läheisneuvonpito
 • Kriisiapu
 • Sopeutumisvalmennus
 • vertaistoiminta
 • loma- ja leiritoiminta
 • tukihenkilötoiminta
 1. Toimintaa ja tekemistä (sisältää esim. alla mainittua toimintaa)
 • säännöllinen harrastus-, virkistys- ja kerhotoiminta
 • yhdistystoiminta ja vaikuttaminen
 • vapaaehtoistoiminta
 1. Tiedotus ja koulutus (sisältävät esim. alla mainittua toimintaa)

Tiedottaminen omasta toiminnasta
                - Luennot, esitelmät
                - Kurssit ja koulutukset
                - Teemapäivät ja –viikot
                - Tiedotuskampanjat
                - Tietoiskut, infot

 1. Matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen ylläpito (esim. perhekahvila tms.) tai muut kuntalaisten viihtyisyyttä, yhteisöllisyyttä lisäävät toiminnot ja palvelut

Hakemus toimitetaan kunnan kirjaamoon osoitteella Vaalan kunta, Vaalantie 14, 91700 Vaala. Kuoreen merkintä perustoiminta-avustus!

Hakemuslomake 2019

 

« Takaisin