18.12.2017
Pelson vankilan kohtalo ratkeaa ensi vuonna

Rikosseuraamuslaitoksessa tehdään parhaillaan Pelson ja Oulun vankiloita koskevaa tarveselvitystyötä. Rikosseuraamislaitoksen mukaan molemmissa vankiloissa on huomattavia investointi- ja toiminnan kehittämistarpeita lähivuosina. Oikeusministeriö antoi Rikosseuraamuslaitokselle toukokuussa 2017 toimeksiannon, jossa se pyysi selvittämään erilaiset vaihtoehdot ja niiden seuraukset. Ministeriö on jatkanut toimeksiantoa ensi vuoden puolelle. Päätös asiasta tehdään todennäköisesti loppukeväällä.

Rikosseuraamuslaitoksen selvityksessä on kaksi toteuttamisvaihtoehtoa: Pelson ja Oulun vankiloiden uudisrakentaminen erillisinä laitoksina sekä Pelson ja Oulun vankiloiden toiminnan yhdistäminen yhdeksi Pohjois-Suomen vankilaksi. Vaihtoehtotarkasteluissa on mukana hankkeiden kustannusarviot ja laskelmat muista mahdollisista menoista nykyisiin menoihin verrattuna. Selvityksessä on huomioitu myös Rikosseuraamuslaitoksen vankilakonseptin toteuttamis- ja toiminnan kehittämistarpeet sekä eri vankiryhmien sijoittamismahdollisuudet.

Molempien vankiloiden toiminnan jatkaminen edellyttäisi kalliita peruskorjauksia ja uudisrakentamista. Alustavien selvitysten mukaan vaihtoehto, jossa molemmat vankilat jatkaisivat toimintaansa, onkin korjaus- ja rakentamiskustannuksiltaan kalliimpi kuin uuden yhteisen vankilan rakentaminen. Laskelmat tulevat kuitenkin tarkentumaan. Koska tutkintavankilana toimivan vankilan tulee sijaita riittävän lähellä käräjäoikeutta ja poliisilaitosta, uusi yhteinen vankila sijoittuisi todennäköisesti joko Ouluun tai johonkin sen lähikuntaan. Rikosseuraamuslaitos ei pidä mahdollisena, että Pohjois-Suomen yhteinen vankila sijaitsisi Vaalassa.

Vaalan vs. kunnanjohtaja ja hallintojohtaja Ari Niskanen painottaa, että Pelson vankilalla on suuri työllistävä vaikutus paitsi Vaalassa, myös alueellisesti. Vaikka Vaala ei ole varsinainen työssäkäyntialue, Pelson vankila tekee siitä työssäkäyntipaikan. Vaalan kunnan työpaikoista noin 9 % ja Vaalan työssäkäyvistä noin 6 % työskentelee vankilalla. Kaukaisimmat Pelson työntekijät tulevat Oulusta, Kajaanista ja Kuusamosta saakka. Lisäksi Pelson kerrannaisvaikutukset Vaalaan ja sen lähikuntiin ovat huomattavat. Pelson vankilalla on Vaalassa myös pitkät perinteet: vaalalaiset näkevät vankilan osana yhteisön elämää.

Tilanhoitaja Reijo Virkkunen toteaa, että työllisyys- ja kerrannaisvaikutusten lisäksi Pelson vankilalla on merkitystä kansallisen eläingeenivaraohjelman toteuttamisen kannalta. Pelson vankilassa on Pohjois-Suomen karjan eli Lapinlehmän geenipankkikarja. Lapinlehmä on ainoastaan Suomessa elävä alkuperäisrotu, joka luokitellaan uhanalaiseksi. Lapinlehmä rotuna on ollut suuressa vaarassa kadota kokonaan. Lisäksi vankilassa on Suomenlampaan ja sen eri värimuunnosten elävä geenipankki. Suomen valtio on sitoutunut huolehtimaan omalta osaltaan kansallisista eläin- ja kasvigeenivaraohjelmista ja niiden säilyttämisestä.

Ari Niskasen mukaan Pelson vankilan lakkauttaminen olisi Vaalalle huomattava isku. Vankilatoiminnan lopettamisella olisi kriittisiä välittömiä ja välillisiä vaikutuksia kunnan ja lähikuntienkin talouteen, väkiluvun kehitykseen, yrittämisen edellytyksiin, sivistyspalveluihin ja koko elinvoimaan. Lisäksi se vaarantaisi edellä mainittujen eläinlajien geenipankit. Virkkunen lisää, että vaikutusten arvioinnissa tulee huomioida kaikki suorat ja kerrannaisvaikutukset. Näihin kuuluvat myös Pelson vankilan nykyisen työtoiminnan tulot ja vaikutukset vankien elämään ja yhteiskuntaan myöhemmin. Pelson vankilan toiminnan jatkuminen tulisi turvata sen laaja-alaisten välittömien ja välillisten vaikutusten perusteella.

Tarveselvitystä on tehty maakuntavetoisessa yhteistyössä. Oikeusministeriö on jatkanut Rikosseuraamuslaitokselle antamaansa toimeksiantoa 15.1.2018 saakka. Tavoitteena on arvioida tarkemmin, miten eri vaihtoehdot vaikuttavat vankiloiden henkilöstöön ja muihin sidosryhmiin. Vaala ja Oulu ovat saaneet viime viikolla lausuntopyynnön, johon Vaalan on tarkoitus vastata vielä tämän viikon aikana. Lausunnoissa voidaan tuoda esiin erilaisia päätöksessä huomioon otettavia seikkoja. Suomen hallitus vahvistaa neljän vuoden kehyksen maalis-huhtikuussa 2018. Kehyspäätöksen yhteydessä hallitus linjaa todennäköisesti jatkotoimenpiteet ja esittää Pohjois-Suomeen pysyvää vankilaratkaisua.

Lisätietoja:

-Vs. kunnanjohtaja, hallintojohtaja Ari Niskanen, p. 040 0855 924

-Tilanhoitaja Reijo Virkkunen, p. 050 3370 225

-Lapinlehmästä

-Suomenlampaasta

« Takaisin