20.04.2017
Vaalan kunnanjohtaja esittää: Maaseutuvaikutusten arviointi liitettävä osaksi maakunnan sote-valmistelua

Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia. Kuntien tehtäviksi jää mm. elinvoiman ja hyvin­voinnin edistäminen.

- Kaikkien sektoreiden samansuuntainen toimiminen ja synergian luominen on maaseudun elinvoimaisuuden näkökulmasta keskeistä, Vaalan kunnanjohtaja Tytti Määttä muistuttaa.

Maaseutuvaikutusten arvioinnin toteuttamisella varmistetaan osaltaan, että valmistelussa huomioidaan uudistuksen vaikutukset asioihin, joilla on merkitystä maaseudun tulevaisuuteen eli maaseudun palveluihin, elinvoimaan, asukkaiden hyvinvointiin sekä demokratiaan.

Maakuntalakiluonnoksen mukaan asukkailla ja palveluiden käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa maakunnan toimintaan. Päätösten vaikutukset ovat usein erilaisia maakunnan maaseutualueilla verrattuna kaupunkialueisiin.

- Maaseudun asukkailla on aito huoli palvelujen keskittymisestä ja oman kotikunnan elinvoiman näivettymisestä. Maakuntauudistuksessa tulee varmistaa maaseudun asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet niin uudistuksen valmistelussa kuin maakunnan päätöksenteossa. Tämä voidaan tehdä hyödyntämällä maaseutuvaikutusten arviointia, Määttä kertoo.

Harvaan asutun maaseudun strategia hyväksyttiin viime joulukuussa Maaseutupolitiikan neuvostossa. Strategian toimenpiteissä suositetaan, että “Maaseutuvaikutusten arviointia käytetään työkaluna sekä palvelulupauksen että pal­veluverkon määrittelyssä.”

Sote-järjestämislakiluonnoksen mukaan maakunnat antavat omat palvelulupauksensa asukkaille järjestämisvastuullaan olevista palveluista. Tuleva maakuntavaltuusto ja maakuntahallitus ovat päättämässä mm. palvelulupauksesta ja palveluverkosta. Hyvin tehty arviointityö antaa tuleville maakunnan päättäjille hyvät lähtötiedot tehdä päätöksiä.

- On tärkeää, että harvaan asutun maaseudun palvelujen tuottaminen huomioidaan julkisessa palvelulupauksessa. Palvelulupauksessa tuleekin ottaa kantaa palvelujen saavutettavuuteen harvaan asutun maaseudun asukkaiden näkökulmasta, Määttä vaatii.

PoPSTer-hankkeessa luodaan mallit ja toimenpideohjelma siitä, millä tavalla sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään ja tuotetaan Pohjois-Pohjanmaalla 1.1.2019 alkaen valmisteilla olevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Hankkeen johtoryhmä kokoontui 19.4.2017, missä Määttä teki esityksen maaseutuvaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.

Lue blogi.

Lisätietoja:

Harvaan asutun maaseudun strategia: Tytti Määttä, 0400-855 920

Vaalan kunnanjohtaja, PoPSTer-hankkeen johtoryhmän jäsen

Harvaan asutun maaseudun verkoston puheenjohtaja

 

« Takaisin