01.06.2012
Mielikuvakysely Oulujoesta

 

Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille!

Kyselyyn vastanneiden kesken suoritetussa arvonnassa voittivat: 

Erämaahotelli Rokuanhovin 50 euron ruokailulahjakortin voitti Pirkko Saarenpää Utajärveltä, upean saunakauhan Tiina Meriläinen Vaalasta ja 3 kpl:n elokuvalippupaketin Maria Piirala Muhokselta sekä Anita Aksila Utajärveltä.

 ------

Mielikuvakyselyn toteuttaminen

Suomen OnlineTutkimus Oy toteutti VIEHE–hankkeeseen liittyvän kyselytutkimuksen, jonka kohderyhmänä olivat Utajärven, Muhoksen sekä Vaalan kuntien asukkaat. Kyselytutkimus toteutettiin aikavälillä 8.3. -18.4.2012. Tiedonkeruumenetelmänä oli internet-sivuilla sähköisellä lomakkeella toteutettu avoin nettikysely. Kyselyssä kerätty vastaajaotos oli 237 vastaajaa. Tutkimustuloksia voidaan pitää suuntaa-antavina siitä, minkälaisia mielipiteitä Oulujokilaakson asukkailla on tutkimuksessa esitetyistä kysymyksistä.

Vastausvaihtoehdot olivat asteikolla yhdestä viiteen, siten että viisi merkitsi vastaajan olevan väitteen kanssa täysin samaa mieltä, yksi täysin eri mieltä. Tähän yhteenvetoon on poimittu vastausvaihtoehdot, joiden keskiarvo oli yli neljä ja alle kahden keskiarvon saaneet vastaukset.

Arvot ja asenteet

Oman kunnan ajateltiin hyötyvän eniten vedenlaadun parantamisesta kalakantojen säilyttämiseksi, jokivarren virkistyskäyttöön varaamisesta, historian esiintuomisesta, kalateiden rakentamisesta ja siitä, että vesireitti pyrittäisiin avaamaan vesiliikenteelle. Joki merkitsi paikkakuntalaisille ennen kaikkea kotimaiseman keskeistä osaa, luontonähtävyyttä, keinoa päästä kosketuksiin luonnon kanssa, kansallismaisemaa ja rauhoittumispaikkaa. Yhdentekevä se ei ollut yhdellekään kuntalaiselle, sillä väitteen kanssa oltiin jokseenkin eri mieltä. Jokivarren historia ja joen merkitys luontonähtävyytenä ja virkistyspaikkana ymmärretään ja näitä ominaisuuksia arvostetaan.

Vahvuudet ja rajoitukset

Maisema ja vedenläheisyys lisäsivät paikkakuntalaisten halua viettää aikaa veden äärellä lähes täysin yksimielisesti, sillä tämä vaihtoehto sai keskiarvon 4.6. Myös rauhoittuminen, vesillä liikkuminen ja retkeily tai maastossa liikkuminen olivat syitä viettää aikaa jokivarressa tai joella. Joella liikkumishalua vastaavasti vähentävistä vaihtoehdoista yksikään ei saanut yli neljän keskiarvoa. Väittämät siitä, että maisema ei miellytä tai joella ei ole vastaajalle merkitystä saivat hieman yli yhden keskiarvon. Vaihtoehto - ”Jokin muu, mikä?” Keräsi avoimia vastauksia ja niissä joen säännöstelyn aiheuttamat haitat ja huoli veden laadusta korostuivat.

Jokivarren tapahtumat ja harrastusmahdollisuudet

Miniristeily joella kiinnosti vastaajia ylivoimaisesti eniten esitetyistä vaihtoehdoista. Mikään muu esitetyistä vaihtoehdoista ei ylittänyt neljän keskiarvoa. Neljän tuntumaan nousivat vaihtoehdot siitä, että järjestettäisiin tapahtuma, jossa puhuisi joku, joka on nähnyt vapaan Oulujoen sekä käsityömarkkinat ja musiikkitapahtumat joen äärellä. Harrastusmahdollisuuksista ulkoilureitit joen rannalla kuroivat lähes neljän keskiarvoon.

Jokimaiseman visuaaliset elementit

Kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset maisemassa sekä veden väri, liikkeet ja valon heijastuminen vedestä olivat kyselyn vastaajien mukaan visuaalisesti kiinnostavimpia elementtejä joella ja nämä vaihtoehdot ylittivät neljän keskiarvon. Samoin kiinnostavina pidettiin rantojen muotoja, sekä joelta rantaan päin, että rannalta joelle päin. Mikään esitetyistä vaihtoehdoista ei ollut sellainen, että vastaajat eivät ehdottomasti olisi siihen kiinnittäneet huomiota.

Jokimaiseman herättämät tunteet

Kysymyksessä, jossa tiedusteltiin jokivarressa tai joella liikkuessa herääviä tunteita, pääpaino oli selvästi positiivisilla tuntemuksilla. Joella liikkuessa olo oli vastaajilla virkistynyt, rauhallinen, kiireetön, onnellinen ja kotoisa. Yksinäinen, epämukava, ärsyyntynyt, masentunut tai ikävystynyt ei ollut juuri kukaan ja näiden väittämien kanssa oltiin erimielisiä. Lapin yliopistossa tehdyn tutkielman, Hiljaisuuden tuotteistaminen Lapin matkailussa, mukaan ihminen voi kokea ympäristön neutraaliksi, uuvuttavaksi tai elvyttäväksi. Elvyttävinä ympäristöinä voidaan pitää ihmisen olemassaoloa ja toimeentuloa ylläpitäviä ja rakentavia ympäristöjä. Vastausten perusteella Oulujoki näyttäytyy elvyttävänä ympäristönä.

---

« Takaisin