04.10.2011
Mielipidetiedustelun loppuraportti Vaalan maantieteellisestä suuntautumisesta ja kehittämisestä

 

Tiedote

 Vaalan kunnan järjestämän mielipidetiedustelun vastausprosentti nousi korkeaksi

 - Pohjois-Pohjanmaa suositumpi maakuntakumppani, mutta nykytilassa jatkaminen saa kuntalaisten enemmistön kannatuksen.

- Vaalalaiset eivät innostu kuntaliitoksesta. Suosituimmat kuntaliitos kumppanit löytyvät Oulujokivarresta.

Vaalan kunta on perustettu 1954, se muodostettiin entisestä Säräisniemen kunnasta ja osista Utajärven kuntaa. Koko kunnan olemassaolon ajan on käyty keskustelua sen maantieteellisestä suuntautumisesta Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun välillä. Asiaa on selvitetty useammassa eri yhteydessä. Nyt suoritettu tutkimus tehtiin kunnanvaltuuston 26.1.2011 päätöksen mukaisesti. Lähtökohtana oli halu selvittää kuntalaisten kanta siihen, mihin suuntaan Vaalan pitäisi hallinnollisesti kehittyä. Hallinnollinen maakuntavalinta ei ole merkityksiltään sama kuin maakuntaidentiteetti ja kulttuurillinen maakunnallinen suuntautuminen, joita aiemmissa tutkimuksessa on pääasiassa käsitelty. Edellisten tutkimuksien tulokset ovat kuitenkin linjassa nyt saatujen tuloksien kanssa.

Kyselylomakkeita postitettiin yhteensä 2716 kpl.  Postikysely lähetettiin Vaalan kunnan yli 16-vuotiaille asukkaille 20.5.2011. Vastauksia saapui kesäkuun 2011 loppuun mennessä yhteensä 1702 eli vastausprosentiksi muodostui 62,7 %. Tätä voidaan pitää varsin hyvänä. Naiset vastasivat kyselyyn miehiä aktiivisemmin. Vastanneista 868 eli 51 % oli naisia ja 820 eli 48,2 % miehiä. Vastaajien ikäryhmistä suurin on 46–65-vuotiaiden ryhmä, johon 744 eli 43,7 % vastaajista kuului. Toinen suuri ikäryhmä on yli 66-vuotiaat joiden osuus vastanneista oli 574 eli 33,70 %. Nuorimpaan 16–25-vuotiaisiin kuuluneita oli 126 (7,4 %) ja 26–45-vuotiaiden ryhmään kuuluneita 248 (14,6 %). Kyselyyn vastanneista 842, eli noin puolet (49,5 %) vastasi olevansa eläkkeellä. 46–65-vuotiailla sekä yli 66-vuotiailla olevan kyselyssä todellista väestöosuuttaan suurempi rooli kun taas nuorimmilla ikäryhmillä 45-vuotiaista alaspäin todellisuutta jonkin verran pienempi osuus.

Kyselyyn vastanneista Pohjois-Pohjanmaata kannatti 74 %, Kainuuta 9 %. Peräti 17 % ei ottanut kantaa asiaan, mikä kielii siitä, ettei vastaaminen kysymykseen ollut helppo valinta. Kunta jakautui Pohjois-Pohjanmaata selvästi kannattaviin kunnan luoteis- ja pohjoisosiin, hieman empiviin keskiosiin ja Kainuun puolelle maakuntavalinnassa kallistuviin itäosiin. 58 % vastaajista haluaisi kunnan jatkavan nykymallilla, ennemmin kuin valitsevan jommankumman maakunnan ”lopulliseksi kumppanikseen”.

Kuntaliitos ei saa kovin korkeaa kannatusta vastanneiden keskuudessa: 68 % vastaajista haluaa kunnan säilyvän itsenäisenä ja 12 % kannattaa liitosta. 20 % vastaajista ei ottanut kantaa asiaan. Suosituimmaksi kuntaliitoksen suunnaksi erottuu Oulujoki-varsi: Vaala-Utajärvi-Muhos ja Vaala-Utajärvi olivat vastaajien keskuudessa suosituimmat kuntaliitosvaihtoehdot.

Kuntalaiset saivat esittää kyselyssä myös omia näkemyksiään liittyen kunnan elinvoimaan ja yleisesti. Maantieteellisen suuntautumisen perusteluissa esiin nousevat paitsi elinkeinojen kehittymiseen ja työllisyyteen liittyvät mahdollisuudet, myös huoli laadukkaiden peruspalveluiden ja vaikuttamismahdollisuuksien säilymisestä mahdollisimman lähellä kuntalaisia. Kunnan kehittymiselle mahdollisuuksia kuntalaiset löytävät kunnan perinteisistä vahvuuksista: matkailusta, Oulujärvestä, maa- ja metsätaloudesta, sekä elintarvikejalostuksesta. Uhkina ja riskeinä koetaan väestön ikääntyminen, kunnan talouden kestäminen, työttömyys ja nuorten poismuutto.

Lisätietoja:

Tutkimuksen tekijä Tapani Lintula,

Kunnanjohtaja Tytti Määttä, 0400-855920

« Takaisin