07.06.2011
Hyvinvointikertomus

Kunnanhallitus on käsitellyt hyvinvointikertomusta kokouksessaan 7.6.2011 ja se menee edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

---

Lehdistötiedote                                                                                                                                                                                                    7.6.2011

 

Vaalassa toteutettiin alkuvuodesta 2011 Terveempi Pohjois-Suomi-hankkeen, Vaalan kunnan ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun yhteistyönä tutkimus, jonka tarkoituksena oli kartoittaa vaalalaisten hyvinvointia, palvelutarpeita ja hyvinvointipalveluiden tilaa. Tutkimusaineisto koottiin kansalaisille ja palvelutuottajille kohdennetulla kyselyllä. Kansalaiskysely kohdennettiin 800:lle satunnaisotannalla valikoituneelle Vaalan kunnan aikuisväestön asukkaalle. Vastauksia kyselyyn saatiin 325 kappaletta. Palvelutuottajakysely kohdennettiin Vaalan kunnan luottamushenkilöille sekä Vaalan kunnan ja Oulunkaaren työntekijöille, jotka tuottavat palveluja Vaalan kunnan asukkaille. Palvelutuottajakyselyyn vastasi 105 toimijaa.

 

Kansalaiskyselyllä kartoitettiin kuntalaisten arkikokemusta, sitä miten kansalaiset kokevat oman hyvinvointinsa, elämäntilanteensa, asuinympäristönsä ja sen tarjoamat palvelut hyvinvointinsa kannalta. Kuntalaisten kokemusta hyvinvoinnistaan syvennettiin paikallisten palvelutuottajien näkemyksellä kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta. Kyselyillä saatua tietoa on täydennetty tilastollisella tietoaineistolla ja näin eri lähteistä saatujen tietojen pohjalta on koottu yhteenveto väestön hyvinvoinnista, sen vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Saatua tietoa hyödynnetään osana kunnan hyvinvointikertomusta, joka on päätöksenteon sekä toiminnan suunnittelun ja seurannan apuväline kunnan päättäjille.

 

Kansalaiskyselyn mukaan vaalalaisten kokemus hyvinvoinnistaan sen eri osa-alueilla on kokonaisuutena suhteellisen hyvä. Vahvuutena nousi erityisesti kokemus hyvistä ihmissuhteista, asumisviihtyvyydestä, elinympäristöstä sekä turvallisuuden kokemus. Tärkeinä tulevaisuuden hyvinvointia turvaavina tekijöinä kyselyssä nousi oma perhe, omatoimisuus ja terveydenhuollon palvelut.  

 

Hyvinvointipalvelujen toimivuudessa oltiin kokonaisuutena tyytyväisiä perusterveyspalveluihin. Vahvuutena terveyspalveluissa nousi selkeästi suun terveydenhuolto, työterveyshuolto ja tukipalvelut (laboratorio- ja röntgenpalvelut). Myös neuvolapalvelujen toimivuus koettiin hyväksi kaikilta osin. Sivistyspalveluissa tyytyväisiä kuntalaiset olivat kirjaston ja kansalaisopiston palveluihin. Uusi koulurakennus nähtiin positiivisena tekijänä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä sekä opetus- että virkistyspalvelujen näkökulmasta. Vaalalaiset olivat pääosin tyytyväisiä kauppa-, posti- ja apteekkipalveluihin ja kokivat niiden merkityksen tärkeäksi.

 

Vaalan kunnan merkittävänä haasteena nousi selkeästi ikääntyneiden palvelut, erityisesti asumispalvelut. Kunnassa ei koettu olevan tarpeeksi ikääntyneille tarkoitettua tuettua palveluasumista ja/tai laitoshoitopaikkoja. Ikääntyneiden kotihoidon laatu sai pääosin kiitosta, mutta siihen koettiin olevan käytössä liian vähän resursseja. Vastauksissa nousi esille haja-asutusalueiden heikentyneet palvelut ja puutteellinen julkinen liikenne ja nämä seikat korostuivat erityisesti haja-asutus alueella asuvien, iäkkäiden ihmisten kohdalla. Terveyspalveluissa  haasteena nousi lääkärin vastaanottoaikojen huono saatavuus, kokemus lääkärien välinpitämättömästä suhtautumisesta asiakkaisiin ja jatkotutkimuksiin pääsyn vaikeus.

Nuorten osuus kansalaiskyselyn vastaajissa oli pieni ja tulokset eivät siten ehkä kerro todellista tilannetta vaalalaisten nuorten hyvinvoinnin tilasta. Tilastotietojen mm. lasten pienituloisuusasteen, toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden nuorten, lastensuojelu- ja kouluterveyskyselyjen tulosten sekä nuorten korkean työttömyysasteen mukaan lasten ja nuorten syrjäytymisen riski Vaalassa on suuri.

 

Palvelutuottajakyselyn ja tilastotietojen kuten mm pienituloisuusasteen, toimeentulotulotuki- ja työttömyystilaston sekä alkoholin myynti- ja päihdeasiakastilastojen mukaan syrjäytymisen ehkäisemisen, kuntalaisten osallisuuden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääntymisen näkökulmasta merkittäviä avaintekijöitä ovat työllisyystilanteen kohentuminen, kunnan talouden kehitys sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen säilyminen kunnassa.

 

Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijat

terveydenhoitaja Riitta Junell ja sairaanhoitaja Kaisa Matikainen

 

« Takaisin