28.03.2017
Kunnanjohtajan katsaus tilinpäätöksestä

Kuntakentän murros ja muutos jatkuvat. Tällä samalla lauseella olen aloittanut katsauksen jo viisi vuotta. Tilinpäätöstä valmisteltaessa sote- ja maakuntalaki ovat eduskunnan käsittelyssä ja valinnanvapauslainsäädäntö sekä kasvupalvelulaki lausunnoilla. Vaikka emme voi olla täysin varmoja siitä, miten kunnan rooli ja elinvoiman edellytykset muuttuvat, suuntaamme kuntana jo vahvasti tulevaisuuteen. Vuoden 2016 puolella käynnistimme kunnan laajan hyvinvointikertomuksen valmistelun ja uuden kuntastrategian laadinnan. Myös kunnan hallintosääntö ja luottamushenkilöorganisaatio uudistetaan.

Erinomainen tulos kolmatta vuotta peräkkäin

Vaalan kunta tekee kolmatta vuotta peräkkäin erinomaisen tuloksen. Vuoden 2016 tilikauden tulos oli noin 683 000 euroa ylijäämäinen. Tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden ylijäämä oli noin 741 000 euroa. Tilinpäätökseen 2016 sisältyy satunnaisia tuottoja yhteensä 522 000 euroa. Tämä on syntynyt kaukolämpö- ja vesihuoltoliikelaitosten yhtiöittämisestä. Poistoja ja arvonalentumisia kirjattiin n. 1 780 000 euroa, johon sisältyy kiinteistöjen arvonalentumiskirjauksia yhteensä n. 468 000 euroa. Arvonalentumisien perusteena olivat kiinteistöjen käyttötarkoitusten muutokset ja niiden huono kunto

Hyvästä tuloksesta huolimatta joudumme nyt ja jatkossa tekemään isoja valintoja, joilla pidämme tulot ja menot tasapainossa sekä vältämme lisävelkaantuminen. Kuntaliiton pääekonomisti Minna Paunakalliota lainatakseni, vielä ei ole jakovaran aika. Taloudellinen taantuma, väestön ikärakenteen muutokset ja valtionosuuksien leikkaukset ovat edelleenkin läsnä ja kuntamme toimintaympäristön haasteena.

Erikoissairaanhoito ja lainanhoitokulut tuovat haastetta

Kunnan toimintakulut ilman sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksia säilyivät vuoden 2015 tasolla. Vaalassa on opittu tekemään yhdessä päätöksiä ja seisty niiden takana. Taival kriisikunnasta tähän tilanteeseen, että kunnan taseessa on noin 2,7 miljoonaa ylijäämä ei ole todellakaan ollut helppo.

Vaalan kunnan toimintakulujen kokonaismäärä vuonna 2016 oli n. 26,4 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli n. 556 000 euroa (2,2 prosenttia). Toimintakulujen kasvua selittää erikoissairaanhoidon toteuma 5,35 miljoonaa euroa, joka on 737 000 euroa budjetoitua suurempi. Erikoissairaanhoidon kulut kasvoivat vuodesta 2015 10,4 %:a.

Kasvu on todella suuri ja toista vuotta tällaisia kasvuprosentteja kunnan talous ei kestä jatkossa. THL:n ikävakioidun sairastavuuskerroin on Vaalassa keskimääräistä korkeampi ja vaalalaiset ovat tarvinneet hoitoa. Haluan kuitenkin muistuttaa, että ihmisten omilla valinnoilla on myös merkitystä. Omasta terveydestä kannattaa huolehtia, koska se parantaa elämänlaatua. Vaikka erikoissairaanhoidon kulut, kuten koko sote on siirtymässä maakunnan vastuulle vuoden 2019 alusta, kunnille jää edelleen kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen.

Vaalan kunta on tasapainottamisen vuosina tehnyt myös isoja investointeja. Viimeisimpänä uusi päiväkoti, joka aloitti toimintansa vuoden 2016 elokuussa. Vuonna 2016 uutta pitkäaikaista lainaa ei otettu lainkaan, vaan rahoitustarve kyettiin hoitamaan lyhytaikaisella rahoituksella. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin n. 1 670 000 euroa. Uutta lyhytaikaista lainaa nostettiin 800 000 euroa. Peruskunnan lainakanta oli vuoden lopussa n. 10 873 000 euroa. Lainakanta aleni vuoden takaisesta n. 870 000 euroa.

Pieni huoli taloudessa kuitenkin on. Vuosikate kuvaa kokonaistulorahoituksen riittävyyttä. Kunnan ja liikelaitoksien vuosikate oli vuonna 2016 yhteensä 1,9 miljoonaa. Vuosikate per asukas on 638 e/as, jonka mukaan vuosikate on hyvällä tasolla, sillä keskimäärin se on ollut vuonna 2015 vastaavan kokoisissa kunnissa 419 e/as. Vuosikate kuitenkin aleni edellisestä vuodesta noin 467 0000 eli 19,4 prosenttia. Kunnan lainamäärä on suhteellisen korkea, minkä seurauksena vuosikatteen tulee säilyä hyvällä tasolla, jotta lainakustannuksista selvitään.

Vaalan kunnan alueella toimivien yritysten toimintaedellytykset ovat hieman parantuneet

EK:n tammikuussa tekemän suhdannebarometrin mukaan suomalaisyritysten suhdannenäkymät seuraavalle puolelle vuodelle ovat jonkin verran aiempaa valoisammat. Yleisen suhdannetilanteen arvioidaan vähitellen kohentuvan. Vastaajayritykset arvioivat tuotantonsa ja myyntinsä kasvavan jonkin verran. Henkilöstön ennustetaan pysyvän likimain ennallaan. Suhdannebarometrin mukaan viime vuoden alussa alkanut hidas käänne parempaan vauhdittui hieman vuoden 2016 loppua kohti. Tämänhetkistä tilannetta kuvataan rakentamisessa keskimääräiseksi. Teollisuudessa ja palveluissa suhdanteita arvioidaan elpymisestä huolimatta hieman keskimääräistä heikommiksi.

Vaalan kunnan alueella toimivien yritysten toimintaedellytykset ovat hieman parantuneet, mutta haasteita on työvoiman rekrytoimisessa ja rahoituksen saamisessa investoinneille. Usealla yrityksellä on uudistus ja kasvuhaluja. Tämä on erittäin myönteinen merkki. Vuonna 2016 kunta ja Vaalan Juustola investoivat yhdessä juustoleivän tuotantoon lähes 1 miljoonaa euroa. Yritykset ovat olleet halukkaita lähtemään mukaan myös Kasvua Kainuuseen hankkeeseen. Matkailuyritykset ovat aktiivisesti mukana Geopark-verkostossa. Matkailun osalta kaipaamme kuitenkin uusia toimijoita ohjelmapalveluihin. Selvää on, että alan kasvu edellyttää investointeja alueelle.

Kunnan veroprosentti kerryttää yhä vähemmän tuloa

Vaalan tuloveroprosentti vuonna 2016 oli 21,50. Kunnallisveroprosenttiaan korotti vuodelle 2017 kaikkiaan 47 kuntaa, kun vuonna 2016 korottajia oli 45. Veroprosenttia laski 14 kuntaa. Keskimääräinen tuloveroprosentti on 19,91. Pohjois-Pohjanmaalla luku on   20,44 % ja Kainuussa   21,14 %. 2000-6000 asukkaan kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on 20,85. 50 kunnalla on korkeampi veroprosentti kuin Vaalassa. 102 kunnalla veroprosentti on 21,0-21,5.

Vaikka nimellinen tuloveroprosentti on noussut, efektiivinen veroaste on kuitenkin jopa laskenut. Vaalan kunnan efektiivinen veroaste on ollut Kuntaliiton laskemien mukaan vuonna 2015 14,06 %. Kunnan tuloveron ja efektiivisen veroasteen välinen kuilu on kasvanut jatkuvasti. Kun vuonna 2001 erotus oli 4,77 niin vuonna 2017 se on jo 7,61. Keskimäärin erotus koko maassa on 5,47.

Muutoksia konsernissa

Vuonna 2016 valmisteltiin ja toteutettiin kaukolämpö- ja vesihuoltoliikelaitosten yhtiöittäminen. Kunnanvaltuusto päätti yhtiöittää sekä kaukolämpö- että vesihuoltoliiketoiminnat yhteen perustettavaan yhtiöön. Tätä varten perustettiin syksyllä 2016 Vaalan Vesi ja Lämpö Oy, joka on kunnan 100 %:sti omistama tytäryhtiö. Vuonna 2016 valmisteltiin taloyhtiöiden fuusio. Kunnanvaltuusto päätti fuusioida taloyhtiöt siten, että kunnan omistamat taloyhtiöt As Oy Vaalan Uitonkartano ja Koy Vaalahaka sulautuvat Koy Vaalan Niskaan. Uudessa muodossaan Koy Vaalan Niskan toiminta alkaa vuoden 2017 alusta. Vuodelta 2016 yhtiöt esittävät vielä omat tilinpäätöksensä.

Liikelaitosten yhtiöittämisellä ja taloyhtiöfuusiolla kunnan konsernirakennetta on selkeytetty ja tiivistetty. Uusi konsernirakenne mahdollistaa tehokkaamman talouden seurannan ja suunnittelun ja antaa hyvät edellytykset onnistuneelle ja tehokkaalle konsernijohtamiselle. Vuosi 2017 on tärkeä vuosi konsernijohdon kannalta molempien tytäryhtiöiden (Vaalan Vesi ja Lämpö Oy ja Koy Vaalan Niska) toiminnan ja talouden vakiintumisen kannalta ja se antaa suuntaa kunnan konsernin kehitykselle.

Yhteistyöllä vaikuttavuutta

Oulujokilaaksossa keskeisiä yhteistyöasioita ovat olleet Montan kalojen kiinniottolaitteen suunnittelu ja hankkeen käynnistäminen, VT22 edunvalvonta ja kehittämisyhtiö Humanpoliksen kehittäminen. Vuonna 2013 aloitettiin keskustelu tiivistetystä yhteistyöstä matkailun markkinoinnin ja kehittämisen edistämiseksi Humanpolis Oy: kautta. Tämä johti yhteisen kehittämisyhtiön perustamiseen vuoden 2014 lopussa. Vuosi 2015 oli kehittämisyhtiön ensimmäinen toimintavuosi ja vuonna 2016 jatkettiin yhtiön toiminnan suuntaamista.

Valtion aluehallinnon palvelujen säilyttäminen ja erityisesti Pelson vankila, valtionosuus uudistukseen vaikuttaminen sekä maakuntauudistus ovat olleet kunnan edunvalvonnan painopisteenä. Edunvalvontaa tehdään yhteistyössä naapurikuntien ja maakunnan liittojen kanssa. Valtionosuusuudistuksessa koottiin verkosto kaikkien voimalaitospaikkakuntien kanssa. Edunvalvonnassa myös onnistuttiin.

 Henkilöstömuutokset ovat jatkossakin läsnä

Henkilöstömuutokset ovat läsnä jatkossa yhä useammin eläköitymisen myötä. Uuden henkilöstön rekrytointiin pitää panostaa ja samalla säilyttää eläkkeelle siirtyvien osaaminen organisaatiossa. Tällaisessa tilanteessa usein myös jäävien työntekijöiden tehtäväkuvat ja roolit työyhteisössä ovat muutoksessa.

Kiitokset kaikille kuntamme työntekijöille ja luottamushenkilöille vuodesta 2016. Taloudellisesti niukoista ajoista huolimatta, Vaalan kunta on pystynyt turvaamaan kuntalaisilleen hyvät peruspalvelut lähellä. Tulevaisuuden suunnittelun kannalta on välttämätöntä saada selvyys kuntakentän uudistuksiin, jotta voimme kunnassa tarkemmin määrittää sen, mitä kohti olemme menossa ja miksi. Tehty työ talouden tasapainottamiseksi on mahdollistanut itsenäisenä kuntana jatkamisen. Tulevaisuuden kuntaa rakennetaan nyt. Vaalalla on erinomaiset mahdollisuudet erottua alueen kunnista Oulujärven kuntana, jossa vapaa-ajan mahdollisuudet ja hyvät lähipalvelut tekevät arjesta sujuvaa.

 

Kunnanjohtaja Tytti Määttä

 


Jätä kommentti

Nimimerkki:

Kommentti:

Kirjoita näkyvissä olevat merkit: