10.12.2019
Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2020

Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2020

 

 

Kuntatalous on valtakunnallisesti erittäin huolestuttavassa tilanteessa. Valtionosuuksien leikkaukset ja erityisesti vuonna 2019 toteutunutta verotulokertymää ja sen ennustettavuutta heikentäneet verokorttiuudistus ja kansallisen tulorekisterin käyttöönotto-ongelmat ovat tehneet kuntatalouden ennustamisesta vaikeaa.  

  

Vaikka kansantalouden suhdanne on edelleen ollut positiivinen, on kuntatalous historiallisen heikossa tilanteessa kautta maan. Kuntataloudessa on rakenteellinen alijäämää, eikä tilanteelle ole näköpiirissä nopeaa helpotusta. Päinvastoin talouskasvun hidastuminen, syntyvien ikäluokkien pienenevä koko sekä hallitusohjelmassa kuvatut kuntien tehtävien ja menojen lisäykset tuovat lähitulevaisuudelle entisestään paineita. Valtakunnalliset suuret rakenneuudistukset ovat lykkääntyneet lykkääntymistään.    

  

Vaalan kunnan osalta talouden ja toiminnan haasteet eivät näyttäydy yhtä merkittävästi kuin useimmissa kunnissa ­– talousarvio vuodelle 2020 on silti reilusti alijäämäinen. Vuoden 2019 talousarviossa tulopuolelle kirjattiin kertaluontoisesti metsänmyynnistä ja tontinmyynnistä yhteensä 400 000 euron tulot, joiden poistuminen vuoden 2020 talousarviosta on tuonut painetta kustannusten kasvun hillitsemiseksi.  

  

Toimintatuottojen vähenemisen ohella verotulot ja valtionosuudet kuitenkin kasvavat vuoden takaiseen arvioon nähden. Verotuloja ennustetaan kertyvän 212 000 euroa edellisen vuoden ennustetta enemmän ja määräaikaisten valtionosuuksien leikkausten päättymisen myötä valtionosuudet kasvavat 530 000 euroa. Vuosikate on talousarviossa positiivinen ollen 829 000 euroa, joskin siinä on laskua 60 000 euroa vuoden takaiseen.   

  

Talousarvion suunnitteluohjeissa osastoille ja Oulunkaaren kuntayhtymälle osoitettiin nollakasvun raami. Raamiin jätettiin kunnan osastoille mahdollisuus menolisäyksille sillä edellytyksellä, että tuovat tulevaisuudessa hyvinvoinnin tai elinvoiman kasvun myötä myös taloudellisia säästöjä. Toimintakuluissa on kasvua 151 000 euroa edellisen vuoden talousarvioon nähden – ja olen vakuuttunut, että kehittämistoimet ja lisäykset täyttävät raamiin kirjatun edellytyksen.  

  

Ennaltaehkäiseminen on aina paitsi ennen kaikkea inhimillisesti, myös taloudellisesti viisasta. Merkittävimpänä yksittäisenä hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja työllisyyttä edistävänä toimenpiteenä kunta tarjoaa vuoden 2020 alusta lähtien maksuttoman varhaiskasvatuksen kaikille lapsille. Perusopetuksen keskittämispäätös Vaalan yhtenäiskoululle tuo vuodelle 2020 157 000 euron säästön verrattuna vuoteen 2019 ja 254 000 euron säästön verrattuna tilinpäätökseen 2018. 

  

Hyvinvointiin panostetaan myös kunnan omassa organisaatiossa. Henkilöstön jaksamiseen, alaistaitoihin ja esimiestyöhön sekä muutosjohtamiseen panostetaan tulevana vuonna erityisesti asiaa varten kehitetyllä hankkeella. Henkilöstön osaamiseen ja koulutukseen satsataan, ja kunnan sisäistä ja ulkoista viestintää kehitetään. Naapurikuntien ja muiden sidosryhmien kanssa tehtävää jo nyt monin paikoin tiivistä yhteistyötä on tarpeen syventää entisestään: sillä saadaan aikaan niin toiminnallisia kuin taloudellisia hyötyjä.  

  

Erityisesti elinkeinojen kehittämisessä luodaan uusia toimintatapoja alueellisella yhteistyöpohjalla. Rokua Geoparkin tunnettavuuteen panostetaan markkinointiviestinnällä ja uutta matkailun kehittämissuunnitelmaa toimeenpanemalla. Kuntalaisten viihtyvyyteen ja erityisesti retkeily- ja liikuntareitistöihin panostetaan ja viheralueiden, satamien, oleskelualueiden siistimistä jatketaan.  

  

Työllisyyden positiivista kehitystä ruokitaan edelleen varaamalla työllistämiseen aiempaa enemmän resurssia. Hyvinvointiosastolla jatketaan erinomaista koettuun hyvinvointiin perustuvaa työtä kehittämällä toimintamalleja tulevana vuonna erityisesti ikäihmisten kotona pärjäämiseen, yksinäisyyden lievittämiseen, ehkäisevään päihdetyöhön sekä koulukiusaamiseen.  

  

Oulunkaaren kuntayhtymässä painopistettä siirretään määrätietoisesti raskaasta erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja ennaltaehkäisyyn. Väestön ikääntymisen ja korkean sairastavuuden takia palvelurakenneuudistusta erityisesti vanhuspalveluiden osalta on tarpeen jatkaa. Oikea-aikaisilla palveluilla ja omatoimisuutta mahdollistamalla pystymme vastaamaan väestönmuutosten haasteisiin. Digitaalisia menetelmiä hyödynnetään enenevissä määrin ja niiden käyttökoulutukseen panostetaan.  

  

Kunnanvaltuusto on päättänyt käynnistää uuden hyvinvointikeskuksen suunnittelun nykyisen terveyskeskuksen rakenteellisten –­­ ja sisäilmaongelmien vuoksi. Tällä turvaamme kuntalaisille tärkeiden sosiaali- ja terveyspalveluiden toteuttamisen lähipalveluina ajanmukaisissa tiloissa Vaalassa sekä mahdollistamme ennaltaehkäisevien hyvinvointipalveluiden ja sote-palveluiden saumattomamman yhteistyön ja rajapinnan.  

  

Vanhan terveyskeskuksen alaskirjauksiin varaudutaan taloudellisesti neljän vuoden aikana normaalin poisto-ohjelman lisäksi tulevilla ylimääräisillä poistoilla. Vuodelle 2020 niitä budjetoidaan 324 000 euroa. Ylimääräinen poisto huomioiden kunnan tulos on 429 000 euroa alijäämäinen. Veroprosentit pidetään edellisten vuosien tasolla. Investointitaso on edelleen alle miljoonassa eurossa, mikä tarkoittaa sitä, että Vaalan kunta pystyy edelleen lyhentämään velkaansa. 

  

Kiinteistöstrategian hyväksymisellä ja sen määrätietoisella toimeenpanolla saamme aikaan korjausvelan vähenemistä, toimintamallin tilojen tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen käytön aikaansaamiseksi sekä terveellisten, turvallisten ja asianmukaisten tilojen takaamiseksi kunnan strategisesti tärkeiksi katsomille palveluille ja toiminnoille. Kiinteistöstrategiassa linjataan palveluiden jakautuminen kunnan olemassa oleviin ja tuleviin kiinteistöihin, korjaussuunnitelma kustannusarvioineen säilytettäviin kiinteistöihin sekä myynti- ja purkuajankohdat kiinteistöihin, joista päätetään luopua. Kiinteistöstrategia toimii siten ohjenuorana sekä tulevien investointien että teknisen osaston käyttötalouden toimintojen suunnittelulle lähivuosina. 

  

Vaalassa lähivuosien tulevaisuudennäkymät ovat haastavista kuntatalouden ajoista huolimatta kohtuullisen valoisat. Kuntamme alueelle on suunnitteilla lukuisia isoja investointeja, joista Vaalan uusi vankila ja useat tuulivoimapuistot ovat merkittävimpiä. Vaalaan on odotettavissa rakennusbuumi, ja kunnan on kyettävä vastaamaan sen positiivisten kerrannaisvaikutusten maksimointiin riittävällä tonttitarjonnalla, kattavilla ja nopeilla yrityspalveluilla sekä laadukkailla ja houkuttelevilla peruspalveluilla. Vaalaistumisen tulee olla luonnollinen ja mahdollinen valinta.  

   

Kiitän koko kuntakonsernin henkilökuntaa ja luottamushenkilöitä erinomaisesta sitoutumisesta kuntamme asioiden hoitoon ja kehittämiseen. Tällä joukkueella voimme suunnata hyvin ja luottavaisin mielin kohti uutta vuosikymmentä! 

  

  

Miira Raiskila 

kunnanjohtaja 


Jätä kommentti

Nimimerkki:

Kommentti:

Kirjoita näkyvissä olevat merkit: